Környezetvédelmi engedély, és EKHE/IPPC engedély teljes körű felülvizsgálata

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és mért van szükség a környezetvédelmi engedély, vagy EKHE/IPPC engedély felülvizsgálatára

 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján kiadott környezetvédelmi engedély érvényességi ideje legalább öt év, amennyiben a tevékenység gyakorlásának vagy a létesítmény működésének idejét más jogszabály ennél rövidebb időben nem határozza meg, de az engedély határozatlan időre is megadható, illetőleg külön jogszabály alapján megadandó. Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a tevékenységre vonatkozóan környezetvédelmi felülvizsgálatot köteles elvégezni.
   
 • Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább tíz évre adható meg. A környezethasználó az egységes környezethasználati engedély (EKHE/IPPC engedély) lejártakor, valamint az engedély hatályossága alatt ötévente környezetvédelmi felülvizsgálatot köteles elvégezni.
   
 • Amennyiben a tevékenység jelentős módosítását tervezik, a korábban kiadott engedély felülvizsgálatát kell elvégezni. A jelentős módosítások eseteit a fenti kormányrendelet 2. § tartalmazza.
   
 • Abban az estben, ha az önmagukban nem jelentős módosításnak minősülő változtatások három év alatt együttesen elérik a fenti rendelet 2 § (2) bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, akkor a környezethasználó ezt köteles jelenteni a felügyelőségnek. Ezekben a felügyelőség a környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését rendeli el.
   
 • Ha a létesítmény működése közben olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy a felügyelőség szükségesnek ítéli a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát, a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi, melynek eredménye alapján módosítja az EKHE engedélyt.

   

A körnezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatának menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Környezetvédelmi engedély, és EKHE/IPPC engedély teljes körű felülvizsgálata" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a módosítást, felülvizsgálatot végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 4 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott a rendelkezésére álló adatok és információk birtokában elkészíti a felülvizsgálati dokumentációt.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 • A felügyelőség mind a környezetvédelmi engedély, mind pedig az egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártát megelőzően hat hónappal értesíti a környezethasználót a lejárat időpontjáról. Ennek elmaradása miatt azonban a felügyelőséggel szemben kárigény nem érvényesíthető, továbbá ez nem mentesíti a környezethasználót a szükséges engedély megújítására irányuló eljárás időbeni kezdeményezése alól, valamint a tevékenység jogellenes folytatása miatti felelősség alól.
   
 • A felügyelőség a környezetvédelmi engedély, valamint az egységes környezethasználati engedély azon tervfejezeteinek felülvizsgálatát követeli meg, amely környezeti elemek, kibocsátások tekintetében előre láthatóan változás következik be a tevékenyég módosítsa következtében. A módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül így csak azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.+5 hasznos tanács, amit egy Megrendelőnek tudnia kell, mielőtt környezetvédelmi engedély, illetve egységes környezethasználati engedély teljes körű módosítására, felülvizsgálatára adna megbízást

 1. Amennyiben a környezetvédelmi engedély, illetve az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem jelentős módosításnak minősülő változás történt, a felügyelőség hivatalból vagy kérelemre, környezeti felülvizsgálat elvégzése nélkül módosíthatja az engedélyt.
   
 2. Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatának ügyintézési határideje két hónap, így felhívjuk a környezethasználó figyelmét az eljárás időbeni megkezdésének szükségességére.
   
 3. A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció tartalmát a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az elkészített dokumentáció ennek való megfelelése a dokumentációt készítő szakértő felelőssége.
   
 4. A felülvizsgálati dokumentáció egyes fejezeteit csak az arra jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.
   
 5. A környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésekor a 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) felülvizsgálatra vonatkozó fejezeteit (73-76. §, 78-80. §) kell figyelembe venni.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt