ÁFF

Általános Felhasználási Feltételek

 A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: „Általános Felhasználási Feltételek”, avagy „ÁFF”) a Szakértőnet.hu Kft. (1161 Budapest, Thököly utca 56.; Cg.01-09-977711; a továbbiakban: Üzemeltető, avagy SzakértőNet) által üzemeltetett http://szakertonet.hu oldalon elérhető elektronikus beszerzési rendszer szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a Szolgáltatás igénybevétele során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szakértőnet.hu Kft. között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Egyrészről a Szakértők, Vizsgáló Laboratóriumok, Kereskedők, vagy Kivitelezők (a továbbiakban: a „Partner”, illetve „Partnerek”), valamint másrészről a Szakértőnet.hu Kft. közötti jogviszonyra a jelen ÁFF annyiban alkalmazandó, amennyiben a Partner, és a Szakértőnet.hu Kft. között írásban létrejött önálló kereskedelmi ügynöki szerződés eltérően nem rendelkezik.

 Az Szakértőnet.hu Kft, mint a SzakértőNet elektronikus beszerzési rendszer üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a SzakértőNet rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az elektronikus beszerzési rendszer erre a célra szolgáló felülete, a SzakértőNet által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Taggá válás, regisztrálás

1/1. A SzakértőNet által működtetett elektronikus beszerzési rendszer szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁFF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 •  18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
   
 • 14. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresettel önállóan rendelkezik a SzakértőNet által működtetett elektronikus beszerzési rendszer használata során, vagy
 •  gazdálkodó szervezet képviselője;
   

 és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A SzakértőNet, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a SzakértőNet elektronikus beszerzési rendszerének használatából kizárni.
http://www.vipreplica.co.uk
http://www.myreplica.co.uk


1/2. A SzakértőNet adatkezelési és regisztrációs szinteket alkalmaz az elektronikus beszerzési rendszer szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és a felhasználók tranzakcióinak biztonsága érdekében:

Azok a Felhasználók, akik Ajánlatkérőként regisztrálnak, arra válnak jogosulttá, hogy:

 • saját felhasználói fiókot kapjanak,
 • az elektronikus  beszerzési rendszerben kérdéssel, vagy ajánlatkéréssel éljenek a  Partnerek által kínált szolgáltatások, áruk vonatkozásában,
 • a Partnerek által beküldött ajánlatokat a SzakértőNet elektronikus beszerzési  rendszer összesítse és egy táblázatos formában az Ajánlatkérő számára kiküldje,
 • Partnerek ajánlatai mellé azok szerződéstervezeteit és szakmai profil adatait, korábbi munkájuk értékelését is megkapják,
 • úgy kapjanak a Partnerektől ajánlatokat, hogy az ajánlatot adó Partnerek nem tudnak egymás ajánlatairól,
 • saját felhasználói felületükön az összes ajánlatkérésüket, elfogadott ajánlatukat megnézzék,
 • az ajánlatadás anonim szakaszában kiegészítő kérdéseket tegyenek fel a Partnereknek,
 • ennek kapcsán igénybe vegyék a Szakértőnet ügyfélszolgálatát,
 • az elektronikus beszerzési rendszer részletes tematikus szakmai tájékoztatóit elolvassák,
 • értékeljék az igénybevett szolgáltatást, árut illetve az azt szolgáltató  Partner tevékenységét,
 • saját felhasználói felületükön megtekintsék az Ajánlatkérő korábbi szerződései teljesítésével kapcsolatos, Partnerek által adott értékeléseket, véleményeket saját Ajánlatkérői tevékenységéről,
 • rendelkezésük szerint megkapják a Szakértőnet hírleveleit.
   

Partnerként történő felvétel a feltétele annak, hogy a Felhasználó számára
szolgáltatásai/árui a Szakértőnet elektronikus beszerzési rendszerében elérhetővé váljanak. A  Szakértő, Vizsgáló Laboratórium, Kereskedő, vagy Kivitelező akkor válik 
Partnerré, amennyiben:

 • SzakértőNet Ügyfélszolgálatának írásban jelzi felvételi kérelmét;
 • teljesíti a SzakértőNet által esetileg előírt, az elektronikus beszerzési rendszerben nyilvánosan megtalálható szakképzettségi, tapasztalati feltételeket, azokat hitelt érdemlően igazolja, rendelkezik az előírt referenciákkal;
 • írásban önálló kereskedelmi ügynöki szerződést köt a Szakértőnet.hu Kft-vel;
 • SzakértőNet Ügyfélszolgálata saját Partner felhasználói fiókot nyit a Partnernek.
   

A SzakértőNet fenntartja a szabad mérlegelés jogát a Partnerként történő elismerés tekintetében, azt jogosult indoklás nélkül megtagadni.

Azok a Felhasználók, akiket a Szakértőnet Partnerként elfogadott, arra válnak jogosulttá, és/vagy kötelezetté, hogy:

 • egy vagy több szakterülethez csatlakozzanak,
 • saját Partner felhasználói fiókot kapjanak,
 • amennyiben a szakterület kialakítása olyan, előkalkulációs segítséget kapjanak,
 • részletes, képzettséget, tapasztalatot, referenciákat bemutató személyes oldalt  hozzanak létre a SzakértőNet rendszerében, ami a Felhasználók előtt - a Partner anonimitásának SzakértőNet általi feloldását követően - az ajánlatadás részeként nyilvános,
 • ajánlatkérésekről e-mailben és - külön kérés esetén - sms-ben értesítést kapjanak,
 • egységes szerződéstervezetet kapjanak,
 • megtekintsék az Ajánlatkérő korábbi szerződései teljesítésével kapcsolatos, Partnerek által adott véleményeket, pontozásos értékeléseket,
 • saját felhasználói fiókjában a korábbi ajánlatait, szerződéstervezeteit megtekinthetik,
 • az ajánlatadás anonim szakaszában kiegészítő kérdéseket tehetnek fel az Ajánlatkérőnek,
 • az Ajánlatkérők kérdéseire válaszoljanak,
 • az Ajánlatkérők ajánlatkéréséire indikatív, ajánlati kötöttséget nem megalapozó ajánlatot tegyenek,
 • az Ajánlatkérővel történő megállapodás esetén, a megkötött megbízási, vállalkozási vagy szállítási szerződés értemében helyszíni felmérést végezzenek,
 • igénybe vegyék a SzakértőNet ügyfélszolgálatát,
 • értékeljék az Ajánlatkérővel fennállt viszonyt,
 • saját Partner felhasználói felületükön megtekintsék a megrendelők értékelését saját Partner tevékenységéről,
 • rendelkezésük szerint megkapják a Szakértőnet hírlevelét,
 • arra irányuló külön megállapodás alapján hirdetést helyezzen a SzakértőNet online felületein, illetve hírlevelében,
 • a Szakértőnet rendszerében végzett tevékenységéről statisztikai kimutatásokat kapjon a SzakértőNettől szakterületenként,
 • Partner minőségében ajánlatokat kérhet a Szakértőnet rendszerében.


1/3. A Felhasználó által megadott személyes adatok és egyéb adatai a  Profil Adatok  menüben kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles a Profil Adatok menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

1/4. Az Ajánlatkérő a SzakértőNet Ügyfélszolgálata felé írásban kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a SzakértőNettel létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a SzakértőNet akkor teljesíti, ha a Felhasználónak minden munkamenete értékelésre, vagy lezárásra került (nincs folyamatban szolgáltatás igénybevétele, vagy áru vásárlása).

1/5. A Partner a SzakértőNet Ügyfélszolgálata felé írásban kezdeményezheti Partner státusz esetleges törlését az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés felmondásával egyidejűleg. A SzakértőNettel létesített szerződéses kapcsolat az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnésével egyidejűleg szűnik meg, azzal, hogy a regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a SzakértőNet akkor teljesíti, ha a Partnernek minden munkamenete értékelésre, vagy lezárásra került (nincs folyamatban szolgáltatás nyújtása/igénybevétele, vagy áru értékesítése/vásárlása). A felmondási idő alatt a Partner felhasználási jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A Partner státusz végleges törlését követően a Partner számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait, adott ajánlatait és Szerződéstervezeteit a Szakértőnet köteles megőrizni, a SzakértőNet adatkezelési tájékoztatója alapján.
 

2. Díjak, felhasználói vélemények

2/1. Díjmentes szolgáltatások: az Ajánlatkérő által igénybe vehető valamennyi szolgáltatás, a regisztráció, email ismertetők és hírlevelek, levelezés, az ügyfélszolgálat szolgáltatásai.

2/2. Díjköteles szolgáltatások: a Partner az általa kötött önálló kereskedelmi ügynöki szerződés rendelkezései szerint jutalékot fizet a Szakértőnet.hu Kft-nek. A díjfizetés alapja a SzakértőNet szolgáltatása révén létrejött szerződés (megbízási, vállalkozási vagy adásvételi szerződés) alapján az Ajánlatkérő által ténylegesen teljesített ellenérték.

2/3. A Felhasználó és a SzakértőNet, mint felek, esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a SzakértőNet székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a SzakértőNet által működtetett elektronikus  beszerzési rendszeren a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.
 

3. A Szakértőnet elektronikus beszerzési rendszer működése

Ajánlatkérés és szerződéskötés a Partner és az Ajánlatkérő között

3/1. A SzakértőNet által működtetett elektronikus beszerzési rendszerben ajánlatkérésre kizárólag az erre a célra szolgáló elektronikus felületen kerülhet sor. Az ajánlatkérés alapja az igénybe venni kívánt szolgáltatás/termék leírása, viszont nem tartalmazhat információt a szolgáltató személyére vonatkozóan. Az ajánlatkérés során a Felhasználó beazonosítására alkalmas információt az Ajánlatkérő adataira vonatkozó kérdéseken túl, illetve a 3/2 pontban említett felületen, amennyiben az az ajánlatkérés során nem feltétlenül szükséges nem adhat meg, tekintettel arra, hogy ez képezi annak alapját, hogy a Partner az Ajánlatkérő személyétől függetlenül adja meg ajánlatát. Nem számít az anonimitás megsértésének, ha az ajánlatkérés során csatolt dokumentumokból az Ajánlatkérő személye ismertté válik. Az ajánlatkérést a SzakértőNet juttatja el az érintett szakterülettel foglalkozó valamennyi Partner irányába, az ügyfélszolgálat közreműködésével, az Ajánlatkérő anonimitásának megőrzése mellett.

3/2. Az Ajánlatkérő a SzakértőNet által működtetett elektronikus beszerzési rendszer által e célból kialakított felületen kérdést tehet fel az Ajánlatkéréssel kapcsolatban. A kérdést a SzakértőNet az illetékes Partner(ek)hez továbbítja, akik a kérdésre az ajánlatadási határidőig válaszolhatnak. A kérdések megválaszolása után a Partnert díjazás nem illeti meg, azonban jogosult a kérdés válaszolását visszautasítani, amennyiben az csak erre irányuló szerződés alapján szakértői véleményben tartja megválaszolhatónak.

3/3. Partner az Ajánlatkérőnek a SzakértőNet által működtetett elektronikus beszerzési rendszer által e célból kialakított felületén kérdést tehet fel az Ajánlatkéréssel kapcsolatban. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatadási határidő előtt ezen kérdésekre nem adja meg a megfelelő választ, akkor Partnernek joga van az ajánlatadástól indoklás nélkül elállni.

3/4. Az ajánlatkérésre a megkeresett Partnerek az ajánlatkérés befogadásáról szóló visszaigazolásban és a szakterület tájékoztatójában egyaránt megadott Ajánlatadási időn  belül válaszolhatnak. A Partner által adott válasz indikatív ajánlatnak tekinthető, ami ajánlati kötöttséget nem eredményez. Az ajánlatadás során a Partner beazonosításra alkalmas információt nem adhat meg, tekintettel arra, hogy ez képezi annak alapját, hogy az Ajánlatkérő az Partner személyétől függetlenül dönthessen az ajánlatról. A fent említett Ajánlatadási idő felének  eredménytelen eltelte esetén a SzakértőNet emlékeztető e-mailt küld a Partner(ek) részére, aki(k) ennek vételétől számított még egyszer ugyanennyi ideig  jogosultak ajánlatott adni. Amennyiben a fent írt határidőn belül sem érkezik válasz az érintett Partnertől, az ügyfélszolgálat telefonon egyeztethet a Partnerekkel.

3/5. Amennyiben a 3/4. pontban foglalt eljárás lefolytatását követően sem érkezik ajánlat, úgy az Ajánlatadási idő elteltével Szakértőnet erről értesíti az Ajánlatkérőt. Az értesítéssel ebben az esetben az munkamenet lezártnak tekinthető.

3/6. Amennyiben a 3/4. pontban foglaltak alapján a Partnerektől egy vagy több ajánlat érkezik az ajánlatkérésre, úgy azokat az SzakértőNet  automatikusan összefoglalja és továbbítja az Ajánlatkérő részére, megőrizve a Partner(ek) anonimitását. Az Ajánlatkérő az értesítés vételétől számított, az értesítőben és a szakterület tájékoztatójában egyaránt meghatározott Ajánlatelfogadási időn belül válaszol az ajánlatok elfogadásáról vagy visszautasításáról. Valamelyik ajánlat elfogadása önmagában még nem eredményezi szerződés létrejöttét az Ajánlatkérő és a Partner között. Az Ajánlatelfogadási idő felének eredménytelen eltelte esetén a SzakértőNet emlékeztető e-mailt küld az Ajánlatkérő részére, aki ennek vételétől számított még egyszer ugyanennyi ideig jogosult az ajánlatokról nyilatkozni.

3/7. Amennyiben az Ajánlatkérő a 3/6. pontban foglalt eljárás lefolytatását követően sem nyilatkozik az ajánlatok elfogadásáról, vagy valamennyi ajánlatot visszautasítja, akkor a SzakértőNet erről értesíti az érintett Partner(ek)et, amely értesítéssel a munkamenet lezártnak tekinthető. SzakértőNet Ügyfélszolgálata fenntartja a jogot ilyen esetben az Ajánlatkérővel történő egyeztetésre.

3/8. Amennyiben az Ajánlatkérő valamely ajánlatot elfogadja, a SzakértőNet értesíti az el nem elfogadott ajánlatokat nyújtó Partnereket az el nem fogadásról, amely Partnerek vonatkozásában az munkamenet lezártnak tekinthető. A SzakértőNet értesíti továbbá az Ajánlatkérőt az elfogadott ajánlatot tevő Partner személyéről, a Partnert pedig az Ajánlattevő személyéről, akik az értesítőkben és a szakterület tájékoztatóban egyaránt szereplő Ajánlat megerősítési határidőnbelül jelzik a Szakértőnet felé, hogy elfogadják-e a másik fél személyét szerződéskötéshez.

3/9. Amennyiben a Partner és/vagy az Ajánlatkérő nem fogadják el egymást szerződő félként, akkor az Ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot a felekkel a kérdés tisztázása érdekében. Amennyiben ez nem jár sikerrel, az munkamenet lezártnak tekintendő.

3/10. Az Ajánlatkérő és a Partner között a szerződés egymás személyének ismeretében, az arra irányuló megállapodás alapján jön létre. Amennyiben a Partner és a Ajánlatkérő elfogadják egymást szerződő félként, akkor az ajánlatban foglalt munkáról szerződést kötnek. Ehhez a SzakértőNet szerződésmintát biztosít, ami nem zárja ki azt, hogy a Partner és az Ajánlatkérő eltérő formában állapodjanak meg egymással.

3/11. A Partner értesíti a SzakértőNetet az Ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítéséről, amelynek alapján a SzakértőNet felhívja az Ajánlatkérőt és a Partnert az ügylet, az Ajánlatkérő,  illetve a szerződő Partner véleményezésére.
 

4. A SzakértőNet, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4/1. Az elektronikus beszerzési rendszer működtetését a SzakértőNet közvetítő szolgáltatóként, és mint a Partnerek önálló kereskedelmi ügynöke, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) rendelkezései szerint végzi. A SzakértőNet semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott elektronikus beszerzési rendszeren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az elektronikus beszerzési rendszeren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
Ezért a SzakértőNet nem felel az általa működtetett elektronikus beszerzési rendszeren keresztül beszerzett szolgáltatások és/vagy termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek és/vagy szolgáltatások ellenőrzéséért.


4/2. A SzakértőNet – saját jutalékigénye érvényesítésének kivételével – nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba; bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó és ezen belül a Partner is mentesíti a Szakértőnetet mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.


4/3. A Felhasználó által az elektronikus beszerzési rendszeren keresztül közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat, illetve az ajánlatok tartalmát a SzakértőNet jogosult, de nem  köteles ellenőrizni és a közzétett, vagy továbbított információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a SzakértőNet jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az elektronikus beszerzési rendszeren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.


4/4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A SzakértőNet által működtetett elektronikus beszerzési rendszeren keresztül jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem közvetíthető.

Amennyiben az elektronikus beszerzési rendszeren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a SzakértőNet által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a SzakértőNet érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a SzakértőNet jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a SzakértőNet nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a SzakértőNetnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).


4/5. Amennyiben a SzakértőNet online felületein a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a SzakértőNet az Ekrtv. alapján jár el, és az adott tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A SzakértőNet a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

4/6. A közvetített termékek kiszállítása, átadása, a szolgáltatások teljesítése és a pénzügyi teljesítés a SzakértőNettől függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A SzakértőNet elektronikus beszerzési rendszerén keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a Partner szolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a SzakértőNet nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások a SzakértőNet márkanév alatt érhetőek el.
 

5. Visszajelzések és korlátozások

5/1. A SzakértőNet felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A SzakértőNet semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról adott vélemények tartalmáért.
A SzakértőNet fenntartja magának azt a jogot, hogy a Partner oldaláról érkező sikertelen visszajelzés valódiságát esetenként ellenőrizze és az ellen - bizonyítható és indokolt esetben - kifogást nyújtson be. Bizonyítható és indokolt esetnek minősül különösen, ha egy munkamenetet az Ajánlatkérő sikeresnek értékeli, míg a Partner sikertelennek; ilyen esetben a SzakértőNet a regisztrációs adatok között megadott elérhetőségek valamelyikén (e-mail, telefonszám) megkeresi az Ajánlatkérőt és kéri a teljesítés megerősítését; a sikeres tranzakció megerősítése esetén a SzakértőNet jogosult az adott tranzakció sikerdíjának felszámítására. A valótlan visszajelzést készítő felhasználó felhasználói fiókjához való hozzáférését a SzakértőNet felfüggesztheti, vagy kizárhatja a felhasználót az elektronikus beszerzési rendszer használatából.


5/2. A SzakértőNet fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a SzakértőNet jogosult a Felhasználó felhasználói fiókhoz való hozzáférést határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.


5/3. A SzakértőNet fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely más tartalom, információ törlésére, amely a SzakértőNet értelmezése szerint ellenkezik az elektronikus  beszerzési rendszer megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a SzakértőNet szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

 • információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;
 • információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;
 • információ, amely a SzakértőNettel kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.


5/4. SzakértőNet fenntartja a jogot, hogy igazolhatóan hamis Felhasználói értékeléseket töröljön. Ilyenkor SzakértőNet egyeztet az érintett felekkel és az Etikai Bizottság dönt a kérdésben. A döntésről feleket SzakértőNet értesíti. 
 

5/5. Amennyiben Felhasználó egy hónapon belül háromnál több különböző szakterületet látogat meg, akkor SzakértőNet Ügyfélszolgálata kapcsolatba lép Felhasználóval, hogy segítsen a rendszer használatában, de egyeztetésig felfüggesztheti Felhasználónak a Szakértőnet rendszeréhez való hozzáférését.
 

5/6 SzakértőNet fenntartja a jogát bármely Felhasználó kizárására a SzakértőNet elektronikus rendszer nem rendeltetésszerű használata esetén, különös tekintettel a SzakértőNet rendszerben található tartalmak Szakértőnet.hu Kft. írásos engedélyének hiányában történő, jogosulatlan másolása esetén. 

5/7 Valamennyi, a www.szakertonet.hu honlapon fellelhető tartalom, kapcsolódó megjelölés, program, adat (a továbbiakban: együttesen: tartalom) a Szakértőnet.hu Kft. szellemi tulajdona, illetve rendelkezik a jogtulajdonos hozzájárulásával ezen tartalmak közlésére.

5/8 A SzakértőNet által működtetett honlapon lévő valamennyi tartalom, beleértve a honlap felépítésének és működésének alapját képező know-howt, jogi védelem alatt áll, a tartalom látogatói, a SzakértőNet felhasználói a honlap tartalmát kizárólag a SzakértőNet előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használhatják fel.

 

6. Személyes adatok védelme

6/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szakértőnet a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési tájékoztatójában foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.
 

6/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a SzakértőNet csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a SzakértőNet fejlesztéséről, az elektronikus  beszerzési rendszeren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, a SzakértőNetet üzemeltető Szakértőnet.hu Kft. szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, valamint a SzakértőNet hivatalos értesítéseiről.


6/3. A SzakértőNet hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül.
 

6/4. A Felhasználóról a SzakértőNet által nyilvántartott adatok, a SzakértőNet által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. 
 

6/5. A SzakértőNet a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a SzakértőNet köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.
 

7. Reklamáció, kapcsolattartás

7/1. A SzakértőNet Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a SzakértőNet Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes felhasználói fiókjában megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a SzakértőNet haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.
 

7/2. A SzakértőNet a fenti ügyfélszolgálati tájékoztatástól elkülönült technikai megoldást (pl. "live chat" funkciót) alkalmazhat a Felhasználó azonnali tájékoztatása, az elektronikus beszerzési rendszerben történő eligazodása érdekében, mely azonban semmi esetben sem tekinthető a SzakértőNet részéről hivatalos fogyasztói tájékoztatásnak. Az így adott tájékoztatásért, mivel az nem tekinthető hivatalos tájékoztatásnak, a SzakértőNet felelősséget nem vállal.
 

7/3. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a SzakértőNet szolgáltatását érintő kérdésekben a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

 

8. További információk

További információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak.

A Szakértőnet adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatója

Szerzői jogot, vagy védjegyet sértő tartalom jelzése: Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a SzakértőNet online felületein megjelenő információ sérti, úgy az Ekrtv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a SzakértőNetet a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Jelen dokumentum az ÁFF 2013. szeptember 1. napjától hatályos verziója.

Szakértőnet.hu Kft. ˆ

Minden jog fenntartva!