Szerzői Jogi és Adatvédelmi Tájékoztató

A HONLAP HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI:

 1. www.szakertonet.hu weboldalt és az azzal kapcsolatos valamennyi honlapot (a továbbiakban együttesen és bámely külön is a “Honlap”) a Szakértőnet.hu Kft. (Magyarországon jogszabályszerűen bejegyzett és működő gazdasági társaság, székhelye: 1161 Budapest, Thököly utca 56., cégjegyzékszáma: 01-09-977711, adószám: 23780727-2-42, képviseli a mindenkori, cégjegyzékbe bejegyzett ügyvezető, a továbbiakban a „Rendszergazda”) hozta létre és működteti.
 2. A Honlap ügyfélszolgálati munkáját (a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok, együttesen a továbbiakban az „Adatbázis”) a Szakértőnet.hu Kft., székhelye: 1161 Budapest, Thókóly utca 56., képviseli a mindenkori, cégjegyzékbe bejegyzett ügyvezető, a továbbiakban a „Ügyfélszolgálat”) látja el. A Honlapra történő belépés és a Honlap használata kizárólag a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban és a jelen Szabályzatban megszabott feltételek elfogadása esetére engedélyezett.
 3. A Honlapon található információk és az Adatbázis egyéb elemei jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívül egyéb célból nem szabad ezen információkra építeni, és az információk teljességére a Rendszergazda nem ad garanciát. Ha bármely látogató (a továbbiakban a “Vendég”, vagy "Felhasználó") belép a Honlapra a használat tekintetében elfogadja a Rendszergazda által a Honlap használatával kapcsolatosan támasztott kikötéseket ésfelhasználási  feltételeket.
 4. A Rendszergazda fenntartja a jogot, hogy a Honlap használata esetére megszabott kikötéseket és felhasználási feltételeket bármikor (szükség esetén előzetes figyelmeztetés nélkül is) megváltoztassa, módosíthatja. Ebből következően Felhasználó felelőssége, hogy a Honlap használata előtt tanulmányozza és megértse a Honlap használatára előírt felhasználási feltételeket és kikötéseket. Amennyiben Felhasználó folytatja a Honlap használatát, abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy megértette és elfogadta a Honlap használatára előírt felhasználási feltételeket és kikötéseket. Felhasználó a Honlapot nem használhatja amennyiben nem fogadja el a kikötéseket és felhasználási feltételeket.
 5. Felhasználó megértette és elfogadja azt, hogy a Honlapot a saját felelősségére használja, valamint azt is, hogy a Honlappal kapcsolatos észrevételeit Rendszergazdával közölheti. Arra a problémára, hogy Felhasználó bármely okból nem elégedett a Honlappal, vagy annak tartalmával, egyedül a Honlap használatának befejezése lehet megoldás.
 6. Rendszergazda a fizetési kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanságból (önhibájából vagy felróhatóan) nem teljesítő Felhasználó számára a Partner értesítése alapján eljáró Ügyfélszolgálat döntése szerint a SzakértőNet rendszerének használatából felfüggesztheti, kitilthatja.


KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

 1. A Honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hyperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget, vagy más internetes honlapok tartalmazhatnak ilyen kapcsolódási pontokat a Honlaphoz (a továbbiakban együttesen a „Kapcsolódó Honlapok”). A Kapcsolódó Honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
 2. A Kapcsolódó Honlapokhoz a Rendszergazda csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a Rendszergazda, sem annak tagjai, sem az alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a Kapcsolódó Honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.
 3. A Honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, azt másolni, kereskedelmi célra vagy bármely egyéb értelemben felhasználni szigorúan tilos. Valamennyi, a www.szakertonet.hu honlapon fellelhető tartalom, kapcsolódó megjelölés, program, adat (a továbbiakban: együttesen: tartalom) a Rendszergazda szellemi tulajdona, illetve rendelkezik a jogtulajdonos hozzájárulásával ezen tartalmak közlésére. Ezen szellemi termékek más oldalakon történő megjelenése a jogtalan letöltést és felhasználást bizonyítja és kártérítési felelősség megállapítását ereményezi.
   

COOKIE-k, HYPERLINK

 1. Felhasználó internetes böngészője a Honlapról információt ment le és tárol Felhasználó számítógépén. Ezen információk segítségével a Honlap anyagait is őrző szerver a Honlapra történő visszalátogatásakor felismeri, hogy Felhasználómár járt a Honlapon és megadott bizonyos adatokat, amelyeket így nem kér el újra.
 2. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításai szerint elfogad cookie-kat. Felhasználó átállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Felhasználót arra, hogy a Honlap cookie-kat küld a számítógépére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja a Honlap egyes részeit meglátogatni vagy a személyre szabott információkat fogadni.
 3. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számítógépéről a Honlap elmenthet bizonyos információkat (mint az IP-címet, Felhasználó internetböngészőjének típusát, Felhasználó számítógépének operációs rendszerét stb.) valamint azt, hogy ezen információk nem minősülnek személyes adatnak.
 4. A Rendszergazda előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Honlaphoz egyetlen Felhasználó sem jogosult kapcsolást (hyperlinket) létrehozni.
 5. Saját felhasználói felület használata esetén a saját felülethez név, e-mail cím, jelszó fog kelleni. Az itt tárolt adatokból Rendszergazda jogosult statisztikákat készíteni.
   

VÉLEMÉNY, FEEDBACK

 1. A Rendszergazda jogosult bármely, a SzakértőNet rendszerben közvetített, és elvégzett Szolgáltatásról a Felhasználók és Partner véleményét pontozásos rendszerű és szöveges online kérdőív kitöltésével kikérni, és azt a Partner által kínált szolgáltatások minőségi színvonalának, illetve Felhasználó eljárásának megismertetése céljából a Honlapon közzétenni. Partner tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásait negatívan minősítő Felhasználók véleményeinek közlése által okozott következményi károkért (forgalomcsökkenés stb.) Rendszergazda kizárja felelősségét. 
   

NYEREMÉNYJÁTÉK, PROMÓCIÓ

 1. Rendszergazda promóciókat futtathat a Honlapon keresztül. A speciális ajánlatok egyedi feltételeit a Honlapon érhetőek el.


SZERZŐI JOG

 1. A Honlap - ugyanúgy mint a Rendszergazda valamennyi honlapja - szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapon működő software a Rendszergazda kizárólagos tulajdona, az ahhoz fűződő valamennyi szerzői joggal és más szellemi tulajdonnal együtt.
 2. A Honlap használata során a regisztrált Partnerek jogosultak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges információkat feltöltetni. A feltöltött információk vonatkozásában a Partner lemond valamennyi szerzői, rendelkezési és egyéb jogáról, azokat a Rendszergazda a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett korlátozás nélkül, de csak rendeltetésszerűen és a Honlap céljának megfelelően, felhasználhatja. A Rendszergazda tulajdonosa a Honlapon található minden adathoz (hang, kép, írásmű stb., a továbbiakban együttesen a „Tartalom”) fűződő szerzői jognak és más szellemi tulajdonjognak, illetve rendelkezik a jogtulajdonos hozzájárulásával ezen tartalmak közlésére. A Tartalom jogellenes felhasználása szerzői jogsértés, amely polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 
 3. A Honlap vonatkozásában Felhasználó csak korlátozott használati jogot szerez. Felhasználó jogosult a Tartalmat személyes tájékozódás céljából olvasni, megismerni de Rendszergazda előzetes írásos felhatalmazása nélkül bármely esetben szigorúan tilos haszonszerzés céljából a Tartalom bármely elemét eladni vagy továbbítani, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formátumban.
 4. A jelen Tájékoztatóban leírtakon kívül a Rendszergazda semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a Honlappal kapcsolatban.


ADATVÉDELEM - A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS HASZNÁLATA

 1. A Rendszergazda tiszteletben tartja a Honlapjaira látogató Felhasználók személyhez fűződő jogait és a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli a Felhasználók személyes adatait. Személyes adatnak minősül minden olyan önkéntesen szolgáltatott adat, melyek alapján azonosítani lehet a Felhasználót (például név, cím, telefonszám és e-mail cím, a továbbiakban együttesen a „Személyes Adatok”).
 2. A Személyes Adatok kezelésére Rendszergazda a “az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az “Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során” címmel Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban együttesen az „Adatvédelmi Jogszabályok”) rendelkezéseit tekinti irányadónak.
 3. Rendszergazda csak olyan Személyes Adatot rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. Azzal, hogy Felhasználó megadja Személyes Adatait, egyben felhatalmazza Rendszergazdát arra, hogy a Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban leírt feltételekkel és a Honlapon meghatározott módon és célra felhasználja. Felhasználónak ezt követően is fennáll az a joga, hogy a Személyes Adatokat módosítsa, a Személyes Adatok felhasználását korlátozza, megtiltsa, vagy kapcsolatát a Rendszergazdával bármikor megszüntesse.
 4. A Honlap tartalmazhat olyan részeket is (például képeslap küldése), ahol Felhasználók más személy(ek) személyes adatait is meg kell adnia. Más személyek Felhasználó által megadott Személyes Adatait a Rendszergazda a Felhasználó szándékától eltérő egyéb célra nem kívánja felhasználni.
 5. Az adatszolgáltatás önkéntességére, a jelen Szabályzat hozzáférhetőségére és a Honlapon közölt célokra tekintettel a Rendszergazda a Személyes Adatokat minden további értesítés nélkül felhasználhatja saját szolgáltatásainak promóciós céljaira (sorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására) és más cégekkel közösen termékek/szolgáltatások ajánlására.
 6. Rendszergazda vállalja, hogy minden szükséges és ésszerű intézkedést megtesz azért, hogy a Személyes Adatokat biztonságban megőrizze. A Személyes Adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés annak érdekében, hogy Rendszergazda a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzze.
 7. Rendszergazda jogosult a Személyes Adatokat harmadik félnek kiadni igényfelmérés-, minőségbiztosítás és/vagy szolgáltatásjavítás érdekében feldolgozás illetve elemzés céljaira. Nem minősül Személyes Adat jogosultatlan közlésének az sem, ha Rendszergazda termékmintákat vagy egyéb küldeményeket küld a Felhasználónak, és ennek érdekében a szállító céggel közli Felhasználó kézbesítési adatait. A szállítók és egyéb cégek a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák  a Felhasználó személyes adatait.
 8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy törvény vagy más jogszabály, bírósági vagy más hatósági végzés Rendszergazda számára kötelezően előírhatja Személyes Adatok kiadását. Egyébként a Rendszergazda a Személyes Adatokat a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül nem teszi közzé. Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Rendszergazdat arról, hogy saját vagy más Felhasználó Személyes Adatainak illetéktelen személy által történő használatáról vagy az adatkezelési biztonságon esett bármely egyéb sérelemről tudomást szerzett.
 9. Felhasználó jogosult és köteles a Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos bármely igényét kérdését, megjegyzését a Honlap “Kapcsolat” tárgyú részében közölt módokon kommunikálni a Rendszergazdával.
 10. Illetéktelen felhasználásnak minősül különös tekintettel az indokolatlan, nagyméretű letöltés, aminek észlelésekor Rendszergazda jogosult az adott IP címet azonnal letiltani a Honlapról.
 11. A Honlap használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Honlap működésével és a Rendszergazda szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Rendszergazda tájékoztatást.

 

ADATKEZELŐ

 1. Adatkezelő: Szakértőnet.hu Kft. Székhely: 1161 Budapest, Thököly utca 56.. Cégjegyzék szám: 01-09-977711 Adószám: 23780727-2-42 Ügyfélszolgálat: kapcsolat@szakertonet.hu, +36 20 572 1500. Adatkezelési nyilvántartási azonosítók igénylése folyamatban van. A Honlapon található tartalmak tulajdonosai, mint Partnerek önálló adatkezelőként járnak el az ajánlatadás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában.

ADATFELDOLGOZÓ

 1. Az informatikai rendszer üzemeltetése keretében adatfeldolgozóként Rendszergazda jár el. Telefon: +36 20 572 1500 Email cím: kapcsolat@szakertonet.hu.
   

FOGALMAK

 1. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Honlapon megtalálható felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
  Az Info törvény értelmében:
  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
  adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
   

ADATZKEZELÉS ELVE

 1. A Rendszergazda a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.
   

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. A Honlap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
 2. A Felhasználó a hozzájárulást a Honlap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl. ajánlatkérés, értékelés stb.), annak kezdeményezésével adja meg.
 3. A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható az adatkezelőtől.
 4. A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.
 5. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Rendszergazdanak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Rendszergazda a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 6. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 7. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Rendszergazda a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
   

KEZELT ADATOK KÖRE

 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
  A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.
   

AJÁNLATKÉRÉS

 1. Az ajánlatkérés során kezelt adatok: név, email cím, telefonszám, cím ( irányítószám, település, utca, házszám), kapcsolattartó neve, vállalkozások esetén adószám. A Felhasználó az ajánlatkérés során a Hozzászólások rovatban további személyes adatokat oszthat meg a ajánlatot kínáló Partnerrel és a Rendszergazdával.
   

ÉRTÉKELÉS

 1. SzakértőNet közvetítésével megvalósult szolgáltatások / termékértékesítések tekintetében Felhasználó és Partner pontozásos és kifejtős értékelést is adhat a másik félről.

   

MEGKERESÉSEK

 1. A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés során kezelt adatok: Felhasználó vezeték- és keresztneve valamint email címe. A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. Hírlevél) tekintetében a Rendszergazda kezeli a Felhasználók adatait jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint.

 

REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK

 1. Rendszergazda Felhasználók számára a Honlap egyes szolgáltatásait regisztrációhoz köti. Regisztráció során kért adatok: név és e-mail cím. Felhasználó a regisztrációval hozzájárul Hírlevél és DM marketing anyagok megküldésén keresztüli megkereséshez.. Felhasználók hozzájárulásukat adják hogy az összes általuk, részletes tájékoztató elolvasásán és/vagy ajánlatkéréssel felkeresett szakterületre külön Hírlevél és DM marketing anyagok megküldésén keresztüli megkereséshez.
   

NYEREMÉNYJÁTÉK

 1. Nyereményjátékokon való részvétel feltételeit, így a játék során elkért adatok körét, felhasználásának módját a nyereményjáték tájékoztatója tartalmazza.
   

ADATKEZELÉS CÉLJA

 1. A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Honlap Szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználó azonosítása, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; Felhasználó adatainak ajánlatkérés célú továbbítása, a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet, hozzászólás küldés; a Honlap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói élmény fokozása; keresés, valamint ajánlatkérés megkönnyítése, a visszaélések elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése; a Szolgáltatók felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése.
 1. Külön hozzájárulás alapján a Rendszergazda a Felhasználó személyes adatait (vezeték és keresztnév, email cím) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. SzakértőNet Hírlevél.) céljából is felhasználhatja.
   

ADATTOVÁBBÍTÁS

  AJÁNLATKÉRÉS

 1. Ajánlatkérés esetén a Rendszergazda a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg továbbítja az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait (név, e-mail cím) és hozzászólásait az ajánlatot kínáló Partner felé ajánlat küldése céljából. Ajánlat Ajánlatkérő részéről történő elfogadása esetén a Rendszergazda a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja az Ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám) a Szolgáltatást ajánló Partner felé, illetve a Partner önkéntes hozzájárulása alapján a Partner személyes adatait (név, email cím, telefonszám) a Szolgáltatás teljesítése céljából.
   

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK

 1. A Rendszergazda a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén megrendelési adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén pedig a Partnerrel való elszámolás érdekében az ajánlattal érintett időszakra vonatkozó pénzügyi elszámolásig kezeli. A Rendszergazda a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel, elfogadott ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.
   

  MEGKERESÉS CÉLJÁBÓL KEZELT ADATOK

 1. A Rendszergazda a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából. A Honlap egyes Szolgáltatásainak megszűnése, valamely nyereményjáték lezárulta, illetve Facebook alkalmazás törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. SzakértőNet szakterületenkénti Hírlevél) – külön-külön szükséges visszavonni.
   

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 1. A Rendszergazda az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 12 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.
   


ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

 1. Az ajánlatkérés során megadott adatok módosítását a Felhasználó elsősorban a szolgáltatást nyújtó Partner felé tudja jelezni a Partner által megadott elérhetőségeken. Amennyiben a Felhasználó adatmódosítási szándékát a Rendszergazda felé jelzi az ügyfélszolgálati email címen, a Rendszergazda továbbítja kérését a Partner felé.

 2. A Rendszergazda az értékeléseket az ajánlatkéréseken és ajánlatadásokon keresztül jeleníti meg és teszi elérhetővé. A Rendszergazda fenntartja az értékelések saját megfontolásból történő részleges törlésének, eltávolításának és visszautasításának jogát.

 3. A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl.SzakértőNet Hírlevél) külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy a kapcsolat@szakertonet.hu email címen, vagy a Szakértőnet.hu Kft. 1161 Budapest, Thököly utca 56. postai címen vonható vissza az adatkezelő vonatkozásában.

 4. A Felhasználó a fentiektől eltérő esetekben – az ún. kötelező adatkezelés kivételével – a kapcsolat@szakertonet.hu email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését a Rendszergazdától. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Rendszergazda, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. Törlés helyett a Rendszergazda zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Rendszergazda, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően a Rendszergazda a 42. pont szerint a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

 5. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a kapcsolat@szakertonet.hu ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Rendszergazdára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

  3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

 6. Ha a Rendszergazda a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 7. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, a Rendszergazda a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Rendszergazda által a Honlap szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a kapcsolat@szakertonet.hu email címen, vagy a +36 20 572 1500 telefonszámon. A Rendszergazda a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Rendszergazda a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

 2. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Rendszergazdat tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Rendszergazda a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

 

IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

 1. A korábban a Rendszergazda részére megadott email címről érkezett igényt a Rendszergazda a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Rendszergazda vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

 2. Amennyiben a Rendszergazda adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.


Jelen dokumentum a Szerői Jogi és Adatvédelmi Tájékoztató 2013. szeptember 1. napjától hatályos verziója.

Szakértőnet.hu Kft. ˆ

Minden jog fenntartva!