Kertrégészeti kutatás

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség egyes projektekhez kapcsolódó Kertrégészeti kutatásra, ehhez kapcsolódó szakértői tevékenységre?

Magyarország történeti kertjei, az egykori kastélyparkok, kolostori kertek, sokak számára ismeretlen részei hazánk gazdag kulturális és természeti örökségének. Csakúgy, mint sok történelmi emléknek, az idők során a történeti kertek arculata is sokat változott. Jelenlegi formájukban sokszor nem is emlékeztetnek egykori önmagukra. Rekonstrukciójuk, megújításuk esetén jobbára csak a gondos levéltári kutatómunka nyomán felbukkanó tervlapokra, levelezésekre támaszkodhatunk.

Bár néhány kivételtől eltekintve a kertek nem régészeti korúak, azaz többségük valójában 1711 után keletkezett, történetük hagyományos régészeti módszerekkel is kutatható. Ezért ma egy-egy történeti kert helyreállításánál egyre gyakrabban merül fel a kezelő, illetve az örökségvédelmi ügyekben eljáró hatóság részéről a komplex, régészti feltárással kiegészített kertkutatás (Kertrégészeti kutatás) igénye, sőt a kertek szisztematikus, illetve szondázó régészeti kutatására a kertrekonstrukció kapcsán a finanszírozó (pályázatot kiíró, lebonyolító szervezet), illetve a hatóság előírást is tehet.


Megbízás adásának menete Kertrégészeti kutatás, történeti kertek, kastélyparkok, kolostori kertek régészeti kutatásának elvégzésére a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Kertrégészeti kutatás" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Kertrégészeti kutatást végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a területnek és környezete adottságainak felderítése, megismerése.
   
 7. A megbízott összesíti az adattári, könyvtári, irodalmi, hatósági nyilvántartási adatokat a terület kertrégészeti érintettségére vonatkozóan és a Megbízó képviseletében egyeztet a régészeti feladatokat ellátó, illetve engedélyező felekkel.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során a beruházási területről megadott információkat.
   
 2. A terület művelési ágától (szántó, rét, legelő, erdő, beépített belterület, stb.) és a kertrégészeti beavatkozások mértékétől függően a helyszíni szemlén elvégzi a terület kertrégészeti érintettségének felderítését.
   
 3. A tervezett beruházás kutatási, illetve tervdokumentációját összeveti a helyszíni szemlén tapasztaltakkal, valamint az összesített adattári, nyilvántartási adatokkal.
   
 4. A fentiek ismeretében a kutatásban érintett felek bevonásával szakértő meghatározza az elvégzendő szükséges régészeti feladatokat, azok módját, szükséges mértékét, időtartamát.
   
 5. A kertrégészeti kutatásról dokumentációt készít, amelyben javaslatot tesz a kutatás során előkerült örökségi értékek helyszínen történő megőrzésére, megóvására, amennyiben erre mód, és lehetőség van.
   
 6. A szakértő tájékoztatja a megrendelőt, a szükségesen elvégzendő további kert régészeti feladatokról.
   


+10 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Kertrégészeti kuatás elvégzésére adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel.
   
 3. A szakértő helyszíni szemle nélkül nem végezhet kertrégészeti kutatási feladatot.
   
 4. A szakértő köteles valamennyi a régészeti feladatok kapcsán felmerülő féllel egyeztetni.
   
 5. A szakértő köteles felhívni a Megbízó figyelmét minden olyan körülményre, amely befolyásolhatja a Megbízó tevékenységét.
   
 6. A szakértő a Megbízó megbízásából jár el, de köteles a Megbízót figyelmeztetni, minden, a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes, vagy szakmailag kifogásolható tevékenységére.
   
 7. A hatástanulmány készítőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a kertrégészeti kutatás ellátásra megfelelő jogosultsággal és referenciákkal rendelkezik.
   
 8. A hagyományos régészeti feltárás mellett, a kutatásokban nagy sikerrel alkalmazhatóak a geofizikai módszerek is, amelyek segítségével a talaj bolygatása nélkül gyűjthetünk információkat a történeti kertek, már elpusztult, a földfelszínen nem látszó elemeiről. Az általában több hektáros kiterjedésű kertekről több módszer kombinációjával és célzott kutatással, kis felületek igénybevételével, gyorsan és pontosan kaphatunk a helyreállításokat támogató, vagy éppen megalapozó információkat.
   
 9. A kezelők számára fontos szempont továbbá, hogy a kutatás a környezeti adottságok és sokszor védett természeti környezet figyelembevételével zajlik, a körültekintően megválasztott régészeti szelvények és a geofizikai mérések pedig nem okoznak kárt ezekben az elemekben. Nyitott, látogatható parkok esetén pedig a fenti munkák üzemeltetését, úgy kell megoldani, hogy ne okozzanak fennakadást, vagy kellemetlenséget az parkba látogatók számára.
   
 10. A kutatásra kijelölt kertek esetén felmerülhet a terület régészeti érintettsége is, sok esetben korábbi lelőhely is található a terülten, amelyre más jogszabályi feltételek vonatkoznak, ezért, a régészeti érintettséggel kapcsolatban fel kell venni a kapcsolatot az illetékes Hatósággal.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt