Közúti közlekedés zajvizsgálata

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Közúti közlekedési zajvizsgálat elvégzésére?

 1. Közlekedési vonalas létesítmény létesítésére vonatkozó engedélyezési terv zaj- és rezgésvédelmi munkarészében igazolni kell, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek a távlati forgalom nagysága mellett teljesülnek.
   
 2. A vonatkozó határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete tartalmazza.
   
 3. A távlati forgalomnagyság alatt a közlekedési létesítmény tervezésének évéhez képest 15 év múlva előrebecsült forgalom nagysága értendő.
   
 4. Meglévő közlekedési útvonal, vagy létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások, vagy zajmérések a határérték túllépését igazolják.
   
 5. A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében zajmérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.
   
 6. A közúti közlekedéstől származó zajkibocsátás jelen korunkban előforduló legsúlyosabb zajprobléma, amely a lakosság jelentős részét érinti, ezért a környezetvédelmi hatóság fokozottan figyeli a közlekedési beruházások zajvédelmi vonatkozásait.

   

Közúti közlekedési zajvizsgálat elvégzésének menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a „Közúti közlekedés zajvizsgálata” címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető – online ajánlatkérő űrlap kitöltésével, ajánlatot kérhet a rendszerbe regisztrált, az adott területre akkreditált jogosultsággal rendelkező vizsgáló laboratóriumoktól. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Közúti közlekedés zajvizsgálatát végző laboratóriumoknak a SZAKÉRTŐNET rendszerben - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a vizsgáló laboratóriumoknak 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a vizsgáló laboratóriumok írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a vizsgáló laboratóriumok ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a vizsgáló laboratóriumokról készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a vizsgáló laboratóriumok indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a vizsgáló laboratóriummal megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a megbízás tárgyát képező munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott, előzetes egyeztetés alapján helyszíni szemle keretében megkezdi a vizsgálatokhoz szükséges mérést.
   
 7. A vizsgálati eredmények és az értékelés a megrendelő által kért példányszámban postázásra kerülnek a szerződésben meghatározott határidőig. (Külön kérésre fax-on, e-mailen is.)
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat a vizsgálandó zajtól védendő terület nagyságáról, annak elhelyezkedéséről, a tervezett vagy meglévő közlekedési létesítményről.
   
 2. A zajvizsgálat (műszeres mérés) elvégzése érdekében szükséges az érintett lakossággal történő kapcsolatfelvétel.
   
 3. A műszer(ek) szabvány szerinti, valamint biztonságos és zavartalan elhelyezése, működtetése érdekében a zajtól védendő homlokzatok megközelítése lakossági együttműködéssel lehetséges.

   

+10 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Közúti közlekedési zajvizsgálatának elvégzésére adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A szakértő felelőssége, hogy a Közúti közlekedési zajvizsgálat megfeleljen a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében és az MSZ ISO 1996-2:2009 szabványban (Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 2. rész: A környezeti zajszintek meghatározása.) előírt tartalmi és formai követelményeknek, különös tekintettel a műszeres mérés szabályaira.
   
 4. A szakértő helyszíni szemle nélkül nem készítheti el a közlekedési környezeti zajvizsgálatot.
   
 5. Amennyiben a közlekedési környezeti zajvizsgálat vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a közlekedési környezeti zajvizsgálattal kapcsolatos, úgy a szakértő köteles az elkészült tervet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat megtenni.
   
 6. A jogszabályban rögzítettnél kevesebb mintaszámmal (adott vizsgálati ponton végzett mérések száma) elkészített közlekedési környezeti zajvizsgálat hiánypótlásának felelőssége a szakértőt terheli.
   
 7. A szakértő által átadott közlekedési környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyv terv egyik példányának tartalmaznia kell, az eredeti helyszíni vizsgálati jegyzőkönyveket.
   
 8. A közlekedési környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyv minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 9. A megrendelő az elkészült közlekedési környezeti zajvizsgálatot 2 évig tudja felhasználni az engedélyezési eljárás során.
   
 10. A megbízó mindenképpen orologi replica előre tisztázza a szakértővel a vizsgálati jegyzőkönyv átadásának körülményeit, illetve a készítési költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt