Rekultivációs (újrahasznosítási) talajvédelmi terv

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség mezőgazdasági célú rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó Rekultivációs (újrahasznosítási) talajvédelmi terv elkészítésére?

 1. Rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni azokra a korábbi beavatkozások által érintett 400 m2-nél nagyobb termőföld területekre, amelyek valamilyen a mezőgazdasági tevékenységtől eltérő behatás miatt károsodtak és a rekultiváció (újrahasznosítás) után ismét mezőgazdasági művelésben kívánják használni a területet (pl. korábbi kivett területek, bányatelkek, korábban időlegesen kivont területek…stb.).
   
 2. Szintén Rekultivációs talajvédelmi tervet kell készíteni az 500 m-t meghaladó hosszúságú vonalas létesítmények beruházását követő mezőgazdasági területeknek, a művelésbe történő visszaállításához, rekultivációjához (pl. gáz-, víz-, villany-, vezetékfektetés).
   
 3. A Rekultivációs talajvédelmi tervben a szakértő rögzíti a rekultiváció célját, megállapítja a beruházással, vagy termőföld kivonással érintett termőföldön történt korábbi talajkárosodást, rögzíti a humuszos réteg vastagságát, valamint lehetőség szerint javaslatot tesz a talajkárosodások esetleges helyreállítására (agrotechnikai műveletek, trágyázás…stb.).
   
 4. A rekultiváció végrehajtása során bizonyos esetekben szükség lehet humuszos termőföld igénybevételére, annak a területre történő beszállítására is. Ez esetben a rekultivációt végzőnek az adott beszállított talajra vonatkozóan rendelkeznie kell az adott talaj minőségét alátámasztó laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvvel.
   
 5. A nem mezőgazdasági területként nyilvántartott területek rekultivációja (pl. kivett iparterület, bányatelek, anyagnyerőhely, udvar, tanya hely...stb.) mezőgazdasági művelésbe történő visszaállítása, valamint az időlegesen kivont területek ismételt mezőgazdasági hasznosítása engedélyhez kötött tevékenység. Az illetékes járási földhivatalok az engedély nélkül végzett tevékenységet esetenként pénzbírsággal szankcionálhatják, ezért kérjük nézzen utána a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vagy kérje ki talajvédelmi szakértő szakember segítségét.

   

A mezőgazdasági célú rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó Rekultivációs (újrahasznosítási) talajvédelmi terv elkészítésének menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Rekultivációs (újrahasznosítási) talajvédelmi terv" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Rekultivácis talajvédelmi tervet készítő szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízó által kiválasztott szakértő az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a területnek és környezetének talajtani, földrajzi, vízrajzi…stb. adottságainak megismerése. A szakértő a helyszíni szemlén szinte minden esetben talajmintát szed a területről.
   
 7. A helyszíni szemlén megvett minták egy vizsgáló laboratóriumba kerülnek.
   
 8. A laboratóriumi eredmények ismeretében a szakértő elkészíti a kész talajvédelmi tervet.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat. A rekultivációval, újrahasznosítással érintett terület nagyságát, valamint a tevékenység célját egyezteti a megbízóval.
   
 2. A talajmintavétel – ha a terepi adottságok miatt sűrűbb mintatér kialakítás nem szükséges - jellemzően 5 ha-os egységenként történik fúrt talajszelvény segítségével.
   
 3. Vonalas létesítmények esetén 500 m-enként történik a fúrt szelvény feltárása (útépítés, vezetékfektetés…stb.). Abban az esetben, ha a humuszos feltalaj nem kerül elszállításra a laboratóriumi mintavétel mellőzhető.
   
 4. A minták laboratóriumi bevizsgálásának ideje (jellemzően 1-2 hét) a talajvédelmi terv elkészítésének idejét befolyásolja.
   
 5. A szakértő – amennyiben történt talajmintavétel - a talajvédelmi tervet csak a laboratóriumi eredmények ismeretében tudja elkészíteni.+10 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Rekultivációs (újrahasznosítási) talajvédelmi tervet készíttet

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A talajvédelmi szakértő felelőssége, hogy a talajvédelmi terv megfeleljen a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek, különös tekintettel a helyszíni mintavétel szabályaira.  
   
 4. A szakértőnek jogosultsággal kell rendelkeznie az adott talajvédelmi terv típus készítésére, ezt a feltételt a megbízónak garantálja a SZAKÉRTŐNET rendszer.
   
 5. A szakértő helyszíni szemle nélkül nem készítheti el a talajvédelmi tervet, itt talajmintavételre nem minden esetben van szükség.
   
 6. Amennyiben a talajvédelmi terv vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a talajvédelmi tervvel kapcsolatos, úgy a szakértő köteles az elkészült tervet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat megtenni.
   
 7. A szakértő által átadott talajvédelmi terv legalább egyik példányának, amennyiben voltak, tartalmaznia kell, az eredeti laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket.
   
 8. A talajvédelmi terv minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 9. A megrendelő az elkészült talajvédelmi tervet maximum 5 évig tudja felhasználni az engedélyezési eljárás során.
   
 10. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a terv átadásának körülményeit, illetve a tervkészítési költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt