Teljes körű környezeti vizsgálatok (előzetes vizsgálat, KHV, EKHE/IPPC)

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor, és miért van szükség előzetes vizsgálatra, környezeti hatásvizsgálatra, illetve egységes környezethasználati engedélyre?

 • Előzetes környezeti vizsgálatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében szerepel, tehát a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

  A felügyelőség a határozatában megállapítja az előzetes vizsgálat eredményét, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások. Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén a tevékenység besorolásától függően, előírja a környezeti hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit.
   
 • Minden esetben szükség van környezeti hatásvizsgálatra, ha a tervezett tevékenység szerepel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében. A rendelet 3.sz. mellékletében felsorolt tevékenységek esetében a felügyelőség előzetes környezeti vizsgálatban hozott döntésétől függően szintén környezeti hatásvizsgálat lefolytatását írhatja elő.

  Környezeti hatásvizsgálat alapján a környezetvédelmi felügyelőség környezetvédelmi engedélyt ad ki.
   
 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt tevékenységek megkezdéséhez egységes környezethasználati engedélyre van szükség.

  Egyes tevékenységek (amelyek a Korm. rendelet 1. és 2.sz mellékletében is szerepelnek) mind környezeti hatásvizsgálati kötelezettség alá (ezáltal a környezetvédelmi engedélyezési eljárás hatálya alá), mind az új szabályozás értelmében az egységes környezethasználati eljárás hatálya alá tartoznak. Ezen tevékenységek esetében a környezetvédelmi hatóság először a környezeti hatásvizsgálati eljárást folytatja le, majd - amennyiben a környezetvédelmi engedélyre való jogosultság megállapítható - dönt az egységes környezetvédelmi engedélyezési eljárás hivatalból történő megindításáról.

  A környezethasználó ilyen esetekben kérheti a két eljárás összevont lefolytatását is.


  Szintén egységes környezethasználati engedély kötelesek azok a tevékenységek, amelyek a Korm. rendelet 2. és 3.-as számú mellékletében egyaránt szerepelnek. Ebben az esetben, ha a tevékenység várható hatásai jelentősek, akkor környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás egyaránt, viszont ha a várható hatások nem jelentősek csak egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.
   
 • Abban az esetben, ha egy meglévő létesítmény, tevékenység eddig a rendelet 1., 2., vagy 3.-as számú mellékletében szerepelt, viszont az ott megfogalmazott küszöbértékeket csak egy jelenleg tervezett módosítás, bővítés következtében lépi át, akkor a módosítást, bővítést megelőzően a hatóság a fenti pontok szerinti vizsgálatok elvégzésére, engedélyek megszerzésére kötelezi a környezethasználót, attól függően, hogy melyik mellékletben található az adott tevékenység.

  A felügyelőség az e rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó (egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek) meglévő tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati engedély első ízben történő megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi.Megbízás adásának menete Előzetes környezeti vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, valamint egységes környezethasználati engedélyezés lefolytatására a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Teljes körű környezeti vizsgálatok (előzetes vizsgálat, KHV, EKHE/IPPC)" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető – online ajánlatkérő űrlap kitöltésével ajánlatot kérhet a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adtavédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a környezeti vizsgálatokat végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.
   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 4 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezés lefolytatására adott ajánlatkérés esetén a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott a rendelkezésére bocsátott információk birtokában elkészíti az megbízás tárgyát képező dokumentációt.
   
 7. A megbízó az elkészített dokumentációt megküldi az illetékes engedélyező hatóság részére.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

Előzetes környezeti vizsgálat

 • Az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a felügyelőség hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé, amely - többek között - tartalmazza a tájékoztatást arról, hogy az érintettek hol és mikor tekinthetnek be a konzultációs kérelembe, ill. a véleményezés körülményeit.
   
 • A hatóság a döntéshozatal előtt a környezetre gyakorolt hatás jelentőségének megítélésére, valamint a később benyújtandó engedélykérelem tartalmára vonatkozó észrevételeket érdemben vizsgálja.

Környezeti hatásvizsgálat

 • A környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján a hatóság egységes környezethasználati engedélyt ad ki.
   
 • A felügyelőség a kérelem benyújtását követően az eljárás megindításáról szóló értesítésével egyidejűleg a honlapján közleményt tesz közzé, amelyet legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is megjelentet. A közzététel időtartama legalább harminc nap.
   
 • A hatóság a kérelem benyújtása után - a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat területén – a kérelembe és annak mellékleteibe, a szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve rendelkezésre állásukat követő - egyeztetés esetén az egyeztetést követő - nyolc napon belül az érintett nyilvánosság számára, valamint a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat területén közmeghallgatást tart.
   
 • A felügyelőség az érintett nyilvánosságtól kapott, a környezeti hatás szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.

Egységes környezethasználati engedélyezés

 • A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során, ha minden információ a rendelkezésre áll, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról azáltal, hogy a saját hirdetőtábláján és honlapján hirdetményt tesz közzé, valamint a tevékenység telepítési helye szerinti településen betekintést biztosít a kérelem és mellékleteibe.
   
 • A települési önkormányzat jegyzője a közmeghallgatáson tett észrevételeket legkésőbb a hirdetmény levételét követő öt napon belül megküldi a felügyelőségnek, amely ezeket, továbbá a közvetlenül nála benyújtott észrevételeket eljuttatja a kérelmezőnek, aki ezekre vonatkozó álláspontját a felügyelőséghez továbbítja.
   
 • A felügyelőség a döntéshozatal előtt a létesítmény megvalósításának környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja.
   
 • Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából:
  a) új tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő 2001. október 30-a után megkezdett tevékenység;
  b) meglévő tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő 2001. október 30-a előtt megkezdett tevékenység;


   

+15 hasznos tanács, amit egy Megrendelőnek tudnia kell, mielőtt előzetes vizsgálatot, környezeti hatásvizsgálatot, illetve egységes környezethasználati engedélyezési eljárást folytat le

 1. Az előzetes vizsgálati dokumentációt környezetvédelmi, természetvédelmi illetve tájvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.
   
 2. Az előzetes vizsgálati dokumentációnak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek kell megfelelnie, amely a dokumentációt készítő felelőssége.
   
 3. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határozatát a dokumentáció benyújtását követő naptól számított 45 napon belül hozza meg, ha az ügyben közmeghallgatás tartása szükséges, az ügyintézési határidő két hónap.
   
 4. A környezethasználó az előzetes vizsgálat alapján hozott határozat jogerőre emelkedését követő két éven kérheti a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt.
   
 5. Amennyiben Ön Környezeti hatásvizsgálatot, vagy egységes környezethasználati eljárást szeretne lefolytatni, a szakértőknek helyszíni szemlére van szükségük az ajánlatadáshoz. Ennek figyelembe vételével, az ajánlatkérő űrlap 2. oldalán kérjük, adjon meg lehetséges időintervallumot, amikor a helyszíni szemle megtartható!
   
 6. A környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezhet a környezetvédelmi hatóságnál, ha a tervezett tevékenység nem az előzetes környezeti vizsgálat eredményekétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy ha kizárólag egységes környezethasználati engedélyezési eljárás köteles.
   
 7. A hatástanulmány egyes fejezeteit csak az arra a szakterületre (pl. levegőtisztaság-védelem, felszíni vizek védelme, talaj védelem) jogosultsággal rendelkező szakértő késztheti el.
   
 8. Az környezeti hatástanulmánynak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletben foglalt tartalmi követelményeknek kell megfelelnie, amely a dokumentációt készítő felelőssége.
   
 9. A hatásvizsgálati eljárás időtartama 90 nap.
   
 10. A felügyelőség az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, amelynek érvényességi ideje általában öt év, de ettől el is térhet (egyes esetekben rövidebb lehet, illetve határozatlan időre is szólhat).
   
 11. A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére indítja meg.
   
 12. Az egységes környezethasználati engedély kérelem egyes fejezeteit csak az arra a szakterületre (pl. levegőtisztaság-védelem, felszíni vizek védelme, talaj védelem) jogosultsággal rendelkező szakértő késztheti el.
   
 13. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának határideje három hónap.
   
 14. Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemnek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú mellékletben foglalt tartalmi követelményeknek kell megfelelnie, amely a dokumentációt készítő felelőssége.
   
 15. Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább tíz évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt