Üzemi kárelhárítási terv

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Üzemi Kárelhárítási Terv (ÜKT) elkészítésére?

Az Üzemi kárelhárítási terv (ÜKT) elkészítése kötelező érvényű azokra a gazdálkodó szervezetekre nézve, akik a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

Azok a jogalanyok, akik a korábbi szabályozás szerint már készítettek Üzemi Vízminőségi Kárelhárítási Tervet (ÜVKT), jól ismerik a tervfajta készítésével kapcsolatos feladatokat. Az ÜKT készítésre kötelezettek köre kisebb, mint a korábbi ÜVKT-ra kötelezetteké volt, de az ÜKT halmazát teljesen magába foglalja a volt ÜVKT halmaza.

Összefoglalva: Üzemi kárelhárítási terv (ÜKT) készítésére azok kötelezettek, akik a természeti és az épített környezetet nagymértékben képesek a tevékenységük által veszélyeztetni. A veszélyeztetés mértékét a rendelet a tevékenység fajtájával és a tevékenység mértékével (volumenével) együttesen értékeli. Pl. egy autószerelő kisműhely nem kötelezett ÜKT készítésére, míg egy autógyár már igen. Az ÜKT elkészítése szükséges a tevékenységi engedély megszerzéséhez és a tevékenység szabályos folytatásához is.

Az ÜKT egy olyan tervfajta, amely mindaddig nyugszik a készítője és a hatóságok irattárában, amíg nem történik valamilyen nem üzemszerű, havária esemény. Ekkor előveszik a tervet és a katasztrófa elhárításában felhasználják. Az elhárítók ebből ismerik meg a védekezéshez szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét és mennyiségét és az esemény veszélyességét, a további károkozás leggyorsabb és leghatékonyabb megelőzésének módját, az azonnal elvégzendő tennivalókat. Ezért a tervnek mindig aktuálisnak kell lennie, minden lényeges üzemei változást át kell rajta vezetni. Az ÜKT rendszeres aktualizálását, felülvizsglatát a rendelet is előírja.

A mindig aktuális ÜKT megléte jelentősen képes csökkenteni a havária által kialakuló kármennyiséget, kárértéket és ezzel csökkenteni tudja a kötelezett költségeit is.

A tevékenységek pontos körét, amelynek végzését ÜKT készítéséhez kötik, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete sorolja fel.

A területileg illetékes KTVF (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) a rendelet felhatalmazása alapján elrendelheti Üzemi kárelhárítsi terv (ÜKT) készítését a 2. mellékletben felsorolt körön kívül is.


Az Üzemi kárelhárítási terv (ÜKT) elkészítésének, aktualizálásának, felülvizsgálatának, módosításának menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Üzemi kárelhárítási terv" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból az Üzemi kárelhárítási tervet készítő szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízó által kiválasztott szakértő az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a technológiának, az érintt területnek és környezeti adottságainak megismerése.
   
 7. A megbízott a helyszíni szemlét követően a birtokában lévő információk alapján elkészíti az üzemi kárelhárítási teret (ÜKT).
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


+11 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt Üzemi kárelhárítási terv (ÜKT) elkészítésére, aktualizálására, felülvizsgálatára, módosítására adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap stb.), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A környezetvédelmi szakértő felelőssége, hogy a terv megfeleljen a 90/2007. Korm rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek.
   
 4. A szakértőnek jogosultsággal kell rendelkeznie az adott terv típus készítésére, ezt a feltételt a megbízónak garantálja a SZAKÉRTŐNET rendszer.
   
 5. Amennyiben a terv vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az abban jelzett hiányosság a szakértő hibájára vezethető vissza, úgy a szakértő köteles az elkészült tervet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat megtenni.
   
 6. A szakértő által átadott terv egy-egy példánya a kötelezett székhelyén és érintett telephelyén (Megbízónál) marad, egy-egy példányát köteles elhelyezni a területileg illetékes VIZIGnél és NPInél (Nemzeti Park Igazgatóságnál).
   
 7. Az ÜKT-t csak erre feljogosított szakértő készítheti el (földtani közegre és vízre vonatkozó környezetvédelmi szakértői, vagy tervezői jogosultság). A terv minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 8. A megrendelő az elkészült tervet maximum 5 évig tudja felhasználni az engedélyezési eljárás során.
   
 9. A tervet érintő változásokat kötelezett 60 napon belül kell átvezettesse az ÜKT-n.
   
 10. A területileg illetékes KTVF (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) a rendelet felhatalmazása alapján elrendelheti ÜKT készítését a 2. mellékletben felsorolt körön kívül is.
   
 11. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a terv átadásának körülményeit, illetve a tervkészítési költségek rendezésének lehetőségeit.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt