Közúti közlekedési zajvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Közúti közlekedési zajvizsgálat elkészítésére?

 1. A környezeti hatásvizsgálati (KHV) és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról (EKHE/IPPC) szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek (különös tekintettel a 37. pontban szereplő közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutakra), valamint a 3. számú mellékletben szereplő, a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek (különös tekintettel a 87. pontban szereplő közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutakra, kerékpárutakra, amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) esetében szükséges a 6. számú mellékletben előírt, a környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeiben megfogalmazott zaj, mint hatótényező vizsgálata, a dokumentáció zajvédelmi tervfejezetének elkészítése.
   
 2. A vonatkozó határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete tartalmazza.
   
 3. A távlati forgalomnagyság alatt a közlekedési létesítmény tervezésének évéhez képest 15 év múlva előrebecsült forgalom nagysága értendő.
   
 4. Tervezett közúti közlekedési létesítmény megvalósítása előtt - amennyibe még nem tötént meg - szükséges az úgy nevezett "nulla állapot", vagyis a beruházás megvalósítása nélküli zaj ("alapzaj") mértékének megállapítása, a megvalósítás helyszínének bemutatása érdekében. Ez az érték segít a hatóság megalapozott döntésének meghozatalában, a zajkibocsátási határérték meghatározásában.
   
 5. Meglévő közlekedési útvonal, vagy létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások, vagy mérések a határérték túllépését igazolják.
   
 6. A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.
   
 7. A közúti közlekedéstől származó zajkibocsátás jelen korunkban előforduló legsúlyosabb zajprobléma, amely a lakosság jelentős részét érinti, ezért a környezetvédelmi hatóság fokozottan figyeli a beruházások közlekedési zajvédelmi vonatkozásait.Közúti közlekedési zajvizsgálat elkészítésének menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő a "Közúti közlekedési zajvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adtavédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a közúti közlekedési zajvizsgálatot végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.

   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait..
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a létesítmény és zajtól védendő környezetének zajvédelmi adottságainak megismerése.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat a vizsgálandó zajtól védendő terület nagyságáról, annak elhelyezkedéséről, a tervezett vagy meglévő létesítményről.
   
 2. A zajvizsgálat (műszeres mérés, vagy akusztikai számítás) elvégzése érdekében szükséges az érintett lakossággal történő kapcsolatfelvétel.
   
 3. A műszer(ek) szabvány szerinti, valamint biztonságos és zavartalan elhelyezése, működtetése érdekében a zajtól védendő homlokzatok megközelítése lakossági együttműködéssel lehetséges.

 

A 10 hasznos tanács arról szól, hogy mire érdemes odafigyelni a megbízóknak, ha az adott űrlapra kérnek ajánlatot. Milyen trükkök vannak, amikre fel kell készülnie, miket érdemes elkerülnie, mivel szoktak esetleg visszaélni, milyen kérdéseket kell mindig feltenni stb. Mindezeket űrlaponként kell megadni, és természetesen a szerződéstervezetben ki kell ezekre térni.

+10 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt környezeti vizsgálatokhoz kapcsolódó (KHV, EKHE/IPPC) Közúti közlekedési zajvédelmi hatásvizsgálatot készíttet

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A zajvédelmi szakértő felelőssége, hogy a közlekedési zajvédelmi hatásvizsgálat megfeleljen a straégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. és/vagy 3. számú mellékletében, továbbá az MSZ ISO 1996-2: 2009 szabványban (Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 2. rész: A környezeti zajszintek meghatározása.) előírt tartalmi és formai követelményeknek, különös tekintettel a műszeres mérés szabályaira.
   
 4. A szakértő helyszíni szemle nélkül nem készítheti el a közlekedési zajvédelmi hatásvizsgálatot.
   
 5. Amennyiben a közlekedési zajvédelmi hatásvizsgálat vonatkozásában az eljárás során a hatóság hiánypótlást, kiegészítést kér, és amennyiben az valóban a közlekedési zajvédelmi hatásvizsgálattal kapcsolatos, úgy a szakértő köteles az elkészült tervet felülvizsgálni, a szükséges módosításokat megtenni.
   
 6. A jogszabályban rögzítettnél kevesebb mintaszámmal (adott vizsgálati ponton végzett mérések/számítások száma) elkészített közlekedési zajvédelmi hatásvizsgálat hiánypótlásának felelőssége a szakértőt terheli.
   
 7. A szakértő által átadott közlekedési zajvédelmi hatásvizsgálat egyik példányának tartalmaznia kell, az eredeti helyszíni vizsgálati jegyzőkönyveket.
   
 8. A közlekedési zajvédelmi hatásvizsgálat ブランドスーパーコピ minden példánya legyen aláírva a szakértő által.
   
 9. A megrendelő az elkészült közlekedési zajvédelmi hatásvizsgálatot 2 évig tudja felhasználni az engedélyezési eljárás során.
   
 10. A megbízó mindenképpen előre tisztázza a szakértővel a hatásvizsgálat átadásának körülményeit, illetve a készítési költségek rendezésének lehetőségeit.
   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt