Üzemi, és szolgáltató létesítmények zajvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt

Mikor és miért van szükség Üzemi, szolgáltató, és szabadidős létesítmények esetében Környezeti vizsgálatokhoz zajvédelmi tervfejezet elkészítésére, illetve zajvizsgálat elvégzésére?

 1. A környezeti hatásvizsgálati (KHV) és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról (EKHE/IPPC) szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek, valamint a 3. számú mellékletben szereplő, a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) esetében szükséges a 6. számú mellékletben előírt, a környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeiben megfogalmazott zaj, mint hatótényező vizsgálata, a dokumentáció zajvédelmi tervfejezetének elkészítése.
   
 2. Amennyiben egy meglévő üzem, vagy szolgáltató létesítmény a tervezés vagy létesítés fázisában nem haladta meg a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. illetve 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértékeket, azonban tervezett bővítés miatt már meghaladná azokat, szintén szükséges a 6. számú mellékletben előírt zajvizsgálat, illetve a dokumentáció zajvédelmi tervfejezetének elkészítése.
   
 3. Tervezett üzemi, illetve szabadidős, szolgáltatói létesítmény megvalósítása előtt – amennyiben még nem történt meg - szükséges az úgy nevezett "nulla állapot", vagyis a beruházás megvalósítása nélküli zaj ("alapzaj") mértékének megállapítása, a megvalósítás helyszínének bemutatása érdekében. Ez az érték segít a hatóság megalapozott döntésének meghozatalában, a zajkibocsátási határérték meghatározásában.
   
 4. A vonatkozó határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete tartalmazza.
   
 5. A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

   

Környezeti vizsgálatokhoz az Üzemi, szolgáltató, és szabadidős létesítmények zajvédelmi tervfejezetének elkészítésének, illetve a kapcsolódó zajvizsgálat elvégzésének menete a SZAKÉRTŐNET rendszerében

 1. Az ajánlatkérő az "Üzemi, és szolgáltató létesítmények zajvédelmi tervfejezet környezeti vizsgálatokhoz" címszó alatt található - részletes szakmai tájékoztató után elérhető - online ajánlatkérő űrlap kitöltésével kérhet ajánlatot a rendszerbe regisztrált, ezen tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező szakértőktől. Az adatszolgáltatás során megadott adatokat az Adtavédelmi nyilatkozatunk értelmében üzleti titokként kezeljük. (lásd.: http://www.szakertonet.hu/docs?doc_id=8)
   
 2. Minőségbiztosítási szempontból a Üzemi, szolgáltató, és szabadidős létesítmények zajvizsgálatát végző szakértőknek a SZAKÉRTŐNET rendszerében - a jogosultságon túlmenően - jelentős szakmai tapasztalatokkal és referenciákkal kell rendelkezniük. Az egyes szakterületekhez meghatározott felvételi kritériumokat a FELVÉTELI KRITÉRIUMOK menüpontban az ajánlatkérő is megtekintheti.
  Emellett rendszerünk egyedisége, hogy a megbízás teljesítése után a megbízók az elvégzett munkájuk és a megbízás alatt tanúsított szakmai hozzáállásuk alapján szövegesen és számszerűen értékelik a szolgáltatókat, amely értékeléseket a későbbi ajánlatadások során az ajánlatkérők megtekinthetik. Így biztosítjuk az ajánlatkérők számára a lehető legfontosabb információt az adott szolgáltatóról, ez pedig az elvégzett munka minősége. A szolgáltatók, szakértők is értékelik a megbízót, így ha a későbbiekben ismét ajánlatot kér a rendszerünkben, az ajánlatadók láthatják ezeket az értékeléseket.
   
 3. Az ajánlatkérés beküldését követően a szakértőknek 3 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy indikatív ajánlataikat megadják. (Indikatív abból a szempontból, hogy az ajánlatát még visszavonhatja a szakértő, amennyiben a végső szerződésben nem tudnak megállapodni az ajánlatkérővel) Ezen ajánlatadási idő alatt az ajánlatkérő és a szakértők írásban tovább egyeztethetnek az elvégzendő feladatokról, sőt indokolt esetben a szakértők ajánlatadás előtti helyszíni szemlét is kérhetnek az ajánlatkérőtől, amely előzetes helyszíni szemlének időpontját SZAKÉRTŐNET ügyfélszolgálata egyezteti le ajánlatadóval. Az ajánlat a vállalási árból, a vállalt teljesítési és fizetési határidőkből, a megbízási szerződéstervezetből, a szakértőkről készült korábbi értékelésekből és rövid szakmai ismertetőből áll.
   
 4. Az ajánlatadási határidő elteltével a SZAKÉRTŐNET egy összefoglaló táblázat formájában kiküldi az ajánlatkérőnek a szakértők indikatív ajánlatait. Az ajánlatkérő 3 naptári napon belül feltételesen választhat a kapott indikatív ajánlatok közül. (Feltételes abból a szempontból, hogy ajánlatkérő is visszaléphet, amennyiben nem tudnak a szakértővel megállapodni a megbízási szerződés összes pontjában) Ez az idő természetesen lerövidíthető, amennyiben az ajánlatkérő rövidebb időn belül választ. Miután az ajánlatkérő elfogad egy ajánlatot, a rendszer kiküldi a - most már - megbízónak és megbízottnak egymás adatait.
   
 5. Innentől számítva a feleknek 7 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a megbízási szerződés összes pontjában megállapodjanak. Ezek az egyeztetések közvetlenül a felek között, a SZAKÉRTŐNET-től függetlenül folynak. Amennyiben a feleknek sikerül a megbízási szerződésben megállapodniuk, megbízó és megbízott a SZAKÉRTŐNET rendszerében megerősíti ajánlatát, illetve ajánlat elfogadását, és a szakértői munka elkezdődhet. Abban az esetben, ha a megszabott határidőn belül egyik fél sem nyilatkozik a másik elutasításáról, a rendszer automatikusan a közöttük kötendő megbízási szerződés létrejöttét feltételezi.
   
 6. A megbízott az érintett területen helyszíni szemlét tart, aminek alapvető célja a létesítmény és zajtól védendő környezetének zajvédelmi adottságainak megismerése.
   

Az ajánlatkérési/adási folyamat részletesebb ismertetőjét az ÁFF 3. pontjában tekinthetik meg.


Szakmai háttér információk

 1. A helyszíni szemlén a szakértő ellenőrzi a megrendelő által, az ajánlatkérés során megadott információkat a vizsgálandó zajtól védendő terület nagyságáról, annak elhelyezkedéséről, a tervezett vagy meglévő létesítményről.
   
 2. A zajvizsgálat (műszeres mérés, vagy akusztikai számítás) elvégzése érdekében szükséges az érintett lakossággal történő kapcsolatfelvétel.
   
 3. A műszer(ek) szabvány szerinti, valamint biztonságos és zavartalan elhelyezése, működtetése érdekében a zajtól védendő homlokzatok megközelítése lakossági együttműködéssel lehetséges.

   

+6 hasznos tanács, amit egy megrendelőnek tudnia kell, mielőtt környezeti vizsgálatokhoz (előzetes környezeti vizsgálat, KHV, EKHE/IPPC) Üzemi, szolgáltató, és szabadidős létesítmények zajvédelmi tervfejezetének elkészítésére adna megbízást

 1. Lehetőség szerint a megrendelő a helyszíni szemlén - a személyes kapcsolat kialakítása, a még esetlegesen tisztázatlan (anyagi, szakmai) kérdések megbeszélése, valamint a helyszín beazonosítása végett – találkozzon a szakértővel.
   
 2. Amennyiben a megrendelő korábban – a helyszíni szemlét megelőzően - a szakértő rendelkezésére bocsátotta helyszín beazonosításához szükséges információkat, dokumentumokat (térkép, tulajdoni lap, egyéb a terv készítés szempontjából fontos dokumentumok), úgy a helyszíni szemlén a megrendelőnek, vagy képviselőjének nem feltétlenül fontos találkozni a szakértővel. A szakértő a terepi munkát el tudja végezni a megrendelő nélkül is.
   
 3. A zajkibocsátási határérték megállapítása külön hatósági eljárásban történik, mely eljárás szolgáltatási díj – a szolgáltatási díj külön jogszabályban van meghatározva, összege 125 000 vagy 150 000 Ft − köteles. A környezetvédelmi hatóság az eljárás keretében határozatban írja elő az üzemi, szolgáltató, vagy szabadidős létesítmény kibocsátási határértékeit.

  Itt hívjuk fel a figyelmet a következőkre:
    - a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet meghatározza az adott létesítmény ügyében illetékes zaj- és rezgésvédelmi hatóságot, erről célszerű tájékozódni a jogszabály alapján;

    - fő szabály, hogy a szolgáltató létesítmények és az építőipari tevékenységek vonatkozásában a települési jegyző, üzemi létesítmények és környezetvédelmi vizsgálat köteles létesítmények (szolgáltató is) vonatkozásában a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség rendelkezik hatósági jogkörrel
   
 4. A zajterhelési határértékek minden esetben a zajjal érintett terület építési övezeti besorolására tekintettel kerülnek meghatározásra, amit a települések helyi építési szabályzatai tartalmaznak. Ezért egy-egy zajvizsgálatnál, létesítés vagy a működtetés megkezdése előtt célszerű az építési övezetről és a zajvédelmi kategóriákról tájékozódni a települési polgármesteri hivatalban.
   
 5. Ha az üzemi, szolgáltató, vagy szabadidős létesítmény nem okoz kimutatható zajterhelést a környezetben, vagy a hatásterület nem érinti a legközelebbi zaj ellen védendő épületeket, nincs szükség zajkibocsátási határérték megállapítására hatósági eljárás keretében.
   
 6. Ha áttekintjük, hogy az általunk igénybe vett területen vagy a közelünkben van-e más zajforrás, akkor a megállapított határérték is magasabb lesz, az alacsony határérték sok gondot okozhat.

   

Ingyenes ajánlatkérés 3 perc alatt